BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc

Trần Văn Tuận
Di động: 0918.779.217
Cơ quan: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc

Nguyễn Minh Trường
Di động: 0909.363.147
Cơ quan: 02633.912.356
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Giám đốc       

Võ Văn Lập
Di động: 0908.179.295
Cơ quan: 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

Đặng Thị Thanh Phương

Chức vụ: Trưởng phòng
Di động: 0983.450.420
Cơ quan: 02633.812.270
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG THÔNG TIN - HUẤN LUYỆN 

Lê Văn Đắc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng phụ trách
Di động: 02633.991.239
Cơ quan: 02633.824.180
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Văn Phương

Chức vụ: Trưởng phòng
Di động : 0901.234.239
Cơ quan: 02633.812.932
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top