Căn cứ theo quyết định số: 1715 /QĐ-UBND, ngày 27 tháng 06 năm 2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng “V/v quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng”. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Khuyến nông được quy định như sau:  

1. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở NN & PTNT triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (gọi tắt là khuyến nông) về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn Tỉnh.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có kinh phí hoạt động, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Trụ sở của Trung tâm tại số 36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt.

2. NHIỆM VỤ

2.1. Đề xuất cho Sở NN&PTNT và Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách về hoạt động và chương trình, dự án, đề án thuộc lĩnh vực khuyến nông hàng năm và dài hạn;

2.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, hoạt động khuyến nông được các cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn Tỉnh;

2.3. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khuyến nông trên địa bàn Tỉnh;

2.4. Công tác thông tin tuyên truyền:

- Tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ, thông tin thị trường, giá cả, phổ biến điển hình tiên tiến trong sản xuất, quản lý, kinh doanh, phát triển nông nghiệp, thủy sản;

- Xuất bản ấn phẩm, hướng dẫn và cung cấp thông tin đến các hộ nông dân, tổ chức, cá nhân hoạt động trong ngành nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi và các hình thức thông tin khác.

2.5. Công tác bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo:

- Bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, đào tạo, truyền nghề cho nông dân để nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, quản lý kinh tế trong nông nghiệp, thủy sản;

- Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông cấp huyện và lực lượng khuyến nông cơ sở;

- Tổ chức tham quan, khảo sát, học tập trong và ngoài nước.

2.6. Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ:

- Xây dựng mô hình trình diễn về các tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với đặc thù của từng vùng sinh thái trên địa bàn toàn tỉnh, nhu cầu của người sản xuất

- Chuyển giao các kết quả khoa học công nghệ, khảo nghiệm từ các mô hình trình diễn ra diện rộng.

2.7. Tư vấn và dịch vụ:

- Xây dựng chuyên mục, hộp thư diễn đàn tư vấn khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin, giao lưu trực tuyến, điện thoại, trả lời thư bạn nghe đài...

- Liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện vai trò cầu nối tư vấn dịch vụ khuyến nông đáp ứng nhu cầu của nông dân;

- Được phép thực hiện dịch vụ vật tư nông nghiệp và vật tư kỹ thuật theo hợp đồng kinh tế và theo quy định của pháp luật.

2.8. Được Sở NN&PTNT ủy quyền trong việc quan hệ với các tổ chức quốc tế và các tổ chức có liên quan trong nước và ngoài nước, lập các chương trình, dự án, đề án để tranh thủ sự giúp đỡ các nguồn vốn cho nông dân khi được cấp có thẩm quyền cho phép.

2.9. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án, đề án hoạt động khuyến nông trên địa bàn Tỉnh;

2.10. Quản lý cán bộ, viên chức, kinh phí và tài sản được giao theo quy định hiện hành.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở NN&PTNT giao.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top