Liên kết website

Bao bì sài gòn

 

Phần mềm tra cứu thuốc BVTV

Thống kê truy cập

05564419
Hôm nayHôm nay1660
Hôm quaHôm qua2798
Tháng nàyTháng này58708
Tổng cộngTổng cộng5564419

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo quyết định số: 1639/QĐ – UB – TC, ngày 21 tháng 12 năm 1993 của UBND tỉnh Lâm Đồng “ V/v Thành lập Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng”.

Tháng 10/2018, thực hiện Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, về việc Sáp nhập Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng.

Trung tâm Khuyến nông là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và trực thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng. Giúp Giám đốc Sở NN&PTNT triển khai các hoạt động trên các lĩnh vực Khuyến nông, khuyến Lâm, khuyến Ngư (gọi tắt là Khuyến nông), hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Là đơn vị chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời điểm chính thức đi vào hoạt động từ tháng 01 năm 1994.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG QUA CÁC THỜI KỲ

2.1. Hệ thống khuyến nông

2.1.1. Từ 01/1994-02/2002: Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng bao gồm: Văn phòng TTKN (12-15 người) và các Trạm khuyến nông cấp huyện (mỗi trạm có Trạm trưởng và 01-02 chuyên viên).

2.1.2. Từ 03/2002: Các Trạm khuyến nông được chuyển giao về cho UBND cấp huyện trực tiếp quản lý. Năm 2003, Trung tâm Nông nghiệp các huyện và thị xã Bảo Lộc được thành lập (trên cơ sở sát nhập 3 Trạm: Khuyến nông, Bảo vệ thực vật và Thú y) sau khi UBND tỉnh thí điểm mô hình thành lập Trung tâm Nông nghiệp thành phố Đà Lạt vào năm 2002. Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Nông nghiệp bao gồm chức năng nhiệm vụ của 3 Trạm (KN, BVTV và TY) trước đây.

2.1.3. Từ năm 2007: Thực hiện Đề án củng cố và mở rộng lực lượng khuyến nông cơ sở tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010: Hình thành lực lượng khuyến nông cơ sở từ cấp xã đến thôn bản. Giai đoạn 2011-2015: Kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của lực lượng KNV cơ sở. Giai đoạn 2016-2020: Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng KNV cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 175 nhân viên khuyến nông cấp xã và 1.041 cộng tác viên khuyến nông cấp thôn.

2.2. Cơ cấu tổ chức tại Văn phòng TTKN

2.2.1. Từ 01/1994-12/1996: Thực hiện theo chế độ chuyên viên. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông trực tiếp chỉ đạo các chuyên viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (chưa thành lập các phòng, bộ phận).

2.2.2. Từ 01/1997-4/2002: Thành lập các Bộ phận chức năng hoạt động trong nội bộ Trung tâm Khuyến nông, bao gồm:

- Bộ phận Hành chính Tổng hợp: Trưởng bộ phận: ông Nguyễn Minh Trường (01/1997-5/2002).

- Bộ phận kỹ thuật và Thông tin Quảng bá: Trưởng bộ phận: ông Lê Tiến Thắng (01/1997-6/1997), Phó bộ phận: ông Bùi Anh Minh (1997-1998).

2.2.3. Từ 6/2002: Thành lập 02 phòng chức năng thuộc Trung tâm Khuyến nông, bao gồm:

- Phòng Hành chính Tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Trường. Thời gian từ tháng 6/2002 đến 8/2004 và từ tháng 4/2009 đến 8/2009.

+ Ông Phạm Hưng. Thời gian từ tháng 8/2004 đến tháng 3/2009.

+ Ông Nguyễn Văn Phương: từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2015.

+ Bà Đặng Thị Thanh Phương: từ tháng 7/2015 - 3/2023.

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Phương. Thời gian từ tháng 9/2009 - 7/2010

- Phòng Kỹ thuật:

Trưởng phòng:

+ Ông Lê Tiến Thắng - Phó GĐ kiêm phụ trách phòng (6/2002-2004).

+ Ông Phan Văn Tý: quyền trưởng phòng (2004 - 2006), Trưởng phòng (2006 – tháng 10/2009)

+ Ông Đào Văn Toàn (11/2009 - 3/2011).

+ Võ Văn Lập (4/2011 – 9/2015)

+ Ông Lê Văn Đắc: Phó trưởng phòng phụ trách (từ tháng 3/2016 – 05/2019)

+ Ông Lê Văn Đắc: Trưởng phòng Kỹ thuật (từ tháng 6/2019 - nay)

Phó Trưởng phòng:

+ Ông Nguyễn Viết Thùy (2002-2004).

+ Ông Hồ Công Duy (2005-2006).

+ Ông Võ Văn Lập (01/2009-05/2011).

+ Ông Lê Văn Đắc (11/2009 – 2/2016).

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hằng (từ tháng 3/2016 – 05/2019).

+ Ông Phạm Thanh Sơn (từ tháng 10/2023 - nay)

+ Ông Hán Quỳnh Châu (từ tháng 10/2023 - nay)

2.2.4. Từ 2004: Thành lập Phòng Thông tin Huấn luyện.

Trưởng phòng:

+ Ông Lê Tiến Thắng - Phó GĐ kiêm phụ trách phòng (2004-2006).

+ Ông Đào Văn Toàn (2006 - 10/2009).

+ Bà Ngô Hoài Nam (7/2010 – 6/2015)

+ Ông Nguyễn Văn Phương (7/2015 – 4/2020)

+ Bà Bùi Thị Hằng: Phụ trách phòng (7/2020 - 3/2023)

Phó trưởng phòng:

+ Bà Ngô Hoài Nam (11/2009 - 6/2010).

+ Bà Đặng Thị Thanh Phương (7/2010 - 6/2015)

2.2.5. Tháng 10/2018 sáp nhập trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn vào Trung tâm Khuyến nông, thành lập phòng Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn.

Trưởng phòng:

+ Ông Phan Văn Hợi: phụ trách phòng từ tháng 11/2018 – 04/2019.

+ Ông Phan Văn Hợi: Trưởng phòng từ tháng 05/2019 đến 3/2023.

2.2.6. Từ 4/2023: Thành lập 02 phòng chức năng thuộc Trung tâm Khuyến nông (theo Quyết định 662/QĐ-UBND, ngày 28/3/2023) bao gồm:

- Phòng Thông tin huấn luyện - Hành chính tổng hợp:

Trưởng phòng: Ông Phan Văn Hợi. Thời gian từ tháng 4/2023 đến nay.

Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Hằng. Thời gian từ tháng 10/2023 đến nay.

- Phòng Kỹ thuật: 

Trưởng phòng: Ông Lê Văn Đắc. Thời gian từ tháng 4/2023 đến nay.

Phó Trưởng phòng: Ông Hán Quỳnh Châu. Thời gian từ tháng 10/2023 đến nay.

Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thanh Sơn. Thời gian từ tháng 10/2023 đến nay.

III. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG QUA CÁC THỜI KỲ

1. Giám đốc

- Ông Nguyễn Xuân Sơn         :     Từ 01/1994 - 12/1996.

- Ông Nguyễn Văn Tú              :     Từ 01/1997 - 8/2009.

- Ông Nguyễn Văn Sơn            :     Từ 9/2009 - 8/2010.

- Ông Nguyễn Trúc Bồng Sơn  :     Từ 9/2010 – 2/2017.

- Ông Trần Văn Tuận                :     Từ 01/2019 - 3/2024.

- Ông Hoàng Tất Dương          :     Từ 04/2024 - nay.

2. Phó Giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Tú           :   Từ 7/1995-12/1996.

- Ông Lê Tiến Thắng             :   Từ 7/1997-5/2009.

- Ông Nguyễn Văn Hồng       :  Từ 10/2004 - 01/2011.

- Ông Nguyễn Minh Trường  : Từ  8/2009 - nay.

- Ông Võ Văn Lập                 : Từ 10/2015 – nay

Chung nhan Tin Nhiem Mang

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Hoàng Tất Dương - Giám đốc Trung tâm

Top