Liên kết website

Bao bì sài gòn

 

Phần mềm tra cứu thuốc BVTV

Thống kê truy cập

03172313
Hôm nayHôm nay439
Hôm quaHôm qua4790
Tháng nàyTháng này5229
Tổng cộngTổng cộng3172313

Căn cứ theo Quyết định số 171/QĐ-SNN, ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng “V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng”. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Khuyến nông được quy định như sau:  

I. CHỨC NĂNG

1. Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư (gọi tắt là khuyến nông), hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Trung tâm Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với công tác Khuyến nông, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. 

3. Trung tâm Khuyến nông có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

4. Trụ sở của Trung tâm Khuyến nông được đặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần phú, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Đề xuất với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển hàng năm, 5 năm và dài hạn, các chương trình, dự án,

2. Đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, nhiệm vụ về khuyến nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông, nước sạch và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp. Ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, xây dựng mô hình mẫu về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

5. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, phương pháp, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ khuyến nông các cấp và nông dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý vận hành, công trình về nghiệp vụ, kỹ thuật cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thực hiện phân tích mẫu nước sinh hoạt tại các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung. Thực hiện phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm; điểm định (theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước) về chất lượng nwóc theo quy định pháp luật. Tổ chức điều tra, duy trì cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

6. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các ngành, các tổ chức xã hội thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân dùng nước sạch an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường.

7. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm; tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, các điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, các mô hình hoạt động khuyến nông, nước sạch có hiệu quả cao ở trong và ngoài tỉnh.

8. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông về giống, vật tư, thiết bị nông nghiệp, bảo vệ thực vật, thú y và dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật, nhu cầu của người sản xuất.

9. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thống kê, theo dõi và đề xuất giải pháp khắc phục ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là rác thải nguy hại.

10. Xây dựng các mô hình trình diễn về tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với từng vùng sinh thái, nhu cầu của người sản xuất và định hướng của tỉnh, các mô hình thực hành sản xuất tốt gắn với tiêu thụ sản phẩm. Chuyển giao kết quả khoa học và công nghệ từ các mô hình trình diễn, điển hình sản xuất tiên tiến ra diện rộng.

11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.

13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông, Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định của pháp luật.

15. Báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, dự án về khuyến nông, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo các quy định hiện hành và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Quyết định 171.pdf)Quyết định 171.pdf 2134 kB

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top