Ngày 19/8/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QÐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư này hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp kinh tế thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo khoản 2 Mục III Ðiều 1 Quyết định số 703/QÐ-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”.

Ngân sách Nhà nước đầu tư cho các hoạt động sau:

- Nhập nội, mua bản quyền giống mới: Ðầu tư cho đơn vị nhập nội, mua bản quyền dòng/giống mới đối với cây nông, lâm nghiệp, vật nuôi, thủy sản ngắn ngày (hoặc hàng năm) mà trong nước chưa có hoặc còn thiếu.

 - Bình tuyển cây đầu dòng, cây trội: Đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân bình tuyển, công nhận cây đầu dòng, cây trội. Cây đầu dòng, cây trội sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận phải được bàn giao cho các chủ sở hữu quản lý, khai thác phục vụ nhân giống.

 - Chăm sóc vườn cây đầu dòng, rừng giống, vườn giống: Đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân chăm sóc rừng giống trồng, vườn giống, vườn cây đầu dòng hoặc tương đương (tuỳ từng loại cây trồng có cách gọi khác nhau); đối với cây nông nghiệp hàng năm, gồm cả chi phí trồng mới.

- Nhập nội, hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống: Ðầu tư cho đơn vị nhập nội công nghệ sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản theo giá trị chuyển nhượng bản quyền; Ðầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp và giống thủy sản.

- Ðào tạo, tập huấn quy trình công nghệ sản xuất giống: Ðầu tư bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn trong nước và nước ngoài cho công chức, viên chức làm công tác quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống; Người lao động trực tiếp tham gia thực hiện các nội dung của dự án giống.

- Quản lý chất lượng giống: Ðầu tư cho các đơn vị xây dựng cơ sở dữ liệu về giống; Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý giống; Kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống; Thanh tra, kiểm tra thực thi pháp luật về giống; Ðào tạo, tập huấn ngắn hạn về quản lý giống; Tuyên truyền sử dụng giống mới, giống đúng tiêu chuẩn chất lượng.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động sau:

Sản xuất giống các cấp

Trồng trọt: Hỗ trợ chi phí sản xuất giống tác giả, giống siêu nguyên chủng, giống đầu dòng hoặc tương đương (tuỳ từng loại cây trồng có cách gọi khác nhau), giống sạch bệnh, dòng/giống bố mẹ để sản xuất hạt lai F1, sản xuất hạt lai F1.

Lâm Nghiệp: Hỗ trợ chi phí nhân giống cây lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô; chi phí nhân công thu hái hạt giống từ cây trội, rừng giống trồng, vườn giống để sản xuất cây giống.

Chăn nuôi: Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật; Chi phí thức ăn tinh nuôi đàn giống cấp bố mẹ, đàn nhân giống; Chi phí mua tinh, vật tư phối giống và thụ tinh nhân tạo cho gia súc.

Thủy sản: Hỗ trợ chi phí sản xuất giống bố mẹ; Sản xuất giống thủy sản sạch bệnh.

Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống vật nuôi

Hỗ trợ chi phí công kỹ thuật, chi phí thức ăn tinh cho vật nuôi để hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống.

Các nội dung hỗ trợ khác

Hỗ trợ thuê chuyên gia nước ngoài trong trường hợp công nghệ phức tạp đòi hỏi trình độ cao mà chuyên gia trong nước chưa thể thực hiện được.

Hỗ trợ chi phí quản lý dự án cho chủ đầu tư.

Hỗ trợ chi phí hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 2021. Các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn áp dụng tại Thông tư này khi được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.

Bùi Hằng (t/h) - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top