Với mục tiêu phát triển kinh tế, phát triển sản xuất nhằm giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân huyện Đam Rông, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của tỉnh. Từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo nhanh bền vững, đến năm 2025 thu nhập trung bình hộ nghèo đạt trên 95 triệu đồng/năm. Ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 1927/QĐ-UBND về việc "Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Đam Rông giai đoạn 2021-2025" với tổng kinh phí 48.130 triệu đồng.

Trong đó, tập trung xây dựng và nhân rộng 280 mô hình giảm nghèo bền vững có hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng tiểu vùng, phong tục tập quán và khả năng đối ứng của các hộ nghèo, gồm: 100 mô hình chăn nuôi tằm công nghệ mới (quy mô 01 bộ dụng cụ chăn nuôi tằm/mô hình); 50 mô hình chăn nuôi heo bản địa có chuồng trại (quy mô không quá 10 con/mô hình); 50 mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học (quy mô không quá 500 con/mô hình); 30 mô hình trồng dứa trên đất dốc (quy mô không quá 01 ha/mô hình); 50 mô hình trồng cây ăn trái (quy mô không quá 01 ha/mô hình).

Đồng thời, tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở để tổ chức thực hiện các nội dung Đề án đạt hiệu quả (về chuyên môn kỹ thuật, xây dựng kế hoạch hỗ trợ sản xuất, nhiệm vụ cụ thể của cán bộ trực tiếp giúp đỡ các hộ nghèo thoát nghèo); Tổ chức 52 lớp tập huấn (trung bình 50 người/lớp), hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi,… cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bên cạnh đó, để thực hiện Đề án đạt hiệu quả, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo, công tác khuyến nông để lực lượng cán bộ cơ sở có năng lực và trách nhiệm giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở chuyển giao nhanh, có hiệu quả ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất thông qua các mô hình, các lớp tập huấn thực hành tại hiện trường có sự tham gia chủ động của người dân…

Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng (t/h)

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top