Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021, với chủ đề:Đảm bảo an ninh nguồn nước trong cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vì sức khỏe cộng đồng”. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tham gia, triển khai các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 29/4/2021 đến 30/6/2021 và có thể kéo dài đến Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (28/8) và lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn khác như ngày Môi trường thế giới (05/6), các ngày lễ lớn 30/4, 01/5 tại văn bản số 2262/UBND-NN ngày 14/4/2021.

Các hoạt động cụ thể

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục tiêu, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở địa phương trong điều kiện đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các quy định của Chính phủ về an toàn và phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông trực tuyến trên các trang mạng xã hội, trang web của các tổ chức chính trị xã hội, các trường học tại địa phương nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Đối với các Trường học có thể lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về các nội dung trên vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tuyến.

Các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương hưởng ứng làm vệ sinh quanh công sở, trồng cây xanh… hộ gia đình, cộng đồng hưởng ứng làm vệ sinh, thu gom rác thải, sử dụng nước sạch tiết kiệm, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình.

Văn Hợi (t/h) - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top