Nhằm xây dựng huyện Đạ Huoai trở thành Trung tâm kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam tỉnh Lâm Đồng. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từng bước khai thác và sử dụng hợp lý các tiềm năng, thế mạnh để phát triển dịch vụ - du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. UBND huyện đã xác định duy trì tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân trên địa bàn từ 9-10%/năm. Trong đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chiếm 41-42%; dịch vụ chiếm 30-31%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28-29%.

Với quyết tâm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích và thu nhập của người dân. Đồng thời để đạt được các mục tiêu nói trên, huyện Đạ Huoai xác định thực hiện 3 khâu đột phá, 4 chương trình trọng tâm, 7 chương trình trọng điểm. Cụ thể:

Thực hiện 3 khâu đột phá đó là: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh đối với sản phẩm nông sản chủ lực của địa phương; Khai thác lợi thế so sánh về vị trí địa lý để thu hút đầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện; Đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Thực hiện 4 chương trình trọng tâm đó là: Chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; Chương trình chỉnh trang đô thị; Chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Chương trình quảng bá, phát triển thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu nông sản chủ lực của huyện.

Thực hiện 7 công trình trọng điểm bao gồm: Đập dâng Đạ Tràng, xã Đạ Tồn; Trung tâm Văn hoá, Thể thao huyện; Đường vành đai thị trấn Mađaguôi; Nâng cấp đường nội thị thị trấn Mađaguôi, thị trấn Đạ M’ri; Đường ĐH 5 (xã Mađaguôi - Đạ Oai); Đường ĐH 6 (Đạ Oai - Đạ Tồn - Phước Lộc); Chợ thị trấn Đa M’ri.

Để thực hiện hiệu quả các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển. Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp:

Thứ nhất, Khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, phát triển cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng để phát triển nông nghiệp bền vững, sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường đem lại lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm và nâng cao hiệu quả kinh tế cao.

Thứ hai, Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất thâm canh theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt và sản xuất theo hướng hữu cơ. Phấn đấu đến năm 2025, đạt trên 5.000 ha ứng dụng công nghệ cao, chiếm 36-37% diện tích đất nông nghiệp.

Thứ ba, Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để tăng chất lượng và giá trị nông sản, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích và thích ứng với biến đổi khí hậu, phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đạt 140 - 145 triệu đồng/ha..

Thứ 4, Xây dựng quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Hà Lâm và vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao tại các xã Đạ Oai, Đạ Tồn, Đạ P’Loa. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt gắn với việc quảng bá, phát triển nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” đảm bảo các điều kiện xuất khẩu chính ngạch.

Thứ 5, Đẩy mạnh xúc tiến thương mại và xây dựng nhãn hiệu “Hạt điều Đạ Huoai” và đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu “Sầu riêng Đạ Huoai” ở nước ngoài. Phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, dự báo tình hình sâu bệnh và thông tin thị trường.

Thứ 6, Đẩy mạnh chăn nuôi ở từng địa bàn phù hợp áp dụng tiến bộ, khoa học kỹ thuật để phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại gắn liên kết với nhà cung cấp đầu vào và bao tiêu đầu ra cho người sản xuất; Phát triển ngành chăn nuôi mới có giá trị kinh tế cao. Chủ động chuyển đổi chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu và dịch bệnh.

Thứ bảy, Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi đã được đầu tư, tiếp tục thực hiện phát triển ao, hồ, thuỷ lợi phục vụ chống hạn và phục vụ tưới tiêu hiệu quả.

Thứ tám, Phát triển đa dạng dịch vụ nông nghiệp, đặc biệt các dịch vụ đầu vào, bảo quản sau thu hoạch và logistics…

 Bùi Hằng - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top