Thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên của Chính phủ; công tác quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong tỉnh không để xảy ra cháy rừng lớn, cháy rừng giảm 24 vụ/90,4 ha so cùng kỳ mùa khô 2016. Công tác phát triển rừng được triển khai theo kế hoạch.

Toàn tỉnh đã trồng được 1.737,72 ha/1.784,05 rừng trồng tập trung, trong đó trồng rừng thay thế: 171,36/192,76 ha, trồng rừng sau khai thác trắng rừng trồng: 124,63 ha/124,63ha, trồng rừng sau giải tỏa: 56,05 ha/56,05, trồng rừng trên đất trống: 29,97ha/54,9 ha; trồng rừng đề án nội ô thành phố Đà Lạt: 76,33 ha/76,33 ha; hỗ trợ trồng rừng sản xuất tại các huyện 1.279,38 ha. Trồng cây phân tán 48.723 cây theo kế hoạch (đạt 100%), riêng kế hoạch trồng cây phân tán từ nguồn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chưa thực hiện được do có thay đổi về cơ chế chính sách. Trồng thí điểm xen cây lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp trồng cây nông nghiệp, cây công nghiệp lâu năm trên đất lâm nghiệp với tổng diện tích 1.157,72ha/1.279,38ha.

Đến nay, độ che phủ rừng đạt 54% tăng 0,4% so với năm 2017, đạt kế hoạch chỉ tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2020 độ che phủ rừng đạt từ 55,171% như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ X đã đề ra.

Để đạt được mục tiêu này, các địa phương, các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về kiểm tra công tác bảo vệ rừng định kỳ trên địa bàn phụ trách quản lý và chịu trách nhiệm khi để xảy ra phá rừng, hủy hoại rừng, lấn chiếm đất rừng,…

Văn Phương (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top