Nhằm thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg với tổng mức vốn dự kiến thực hiện là: 59.600 tỷ đồng, cụ thể:

Mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người dân làm nghề rừng, gắn với tiến trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt từ 5,5% đến 6,0%/năm; Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc đạt 42%, diện tích rừng các loại đạt 14,4 triệu ha; Năng suất rừng trồng bình quân đạt 20 m3/ha/năm; Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,0 đến 8,5 tỷ USD; Duy trì ổn định 25 triệu việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng, gắn với xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình gồm 3 nhiệm vụ chính:

Một là, Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, trong đó: Đảm bảo 15% diện tích hệ sinh thái rừng bị suy thoái được phục hồi và bảo tồn; giảm diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm 30-35% so với giai đoạn 2011-2015;

Hai là, Phát triển và nâng cao năng suất, chất lượng rừng, trong đó: Trồng mới và trồng lại rừng sau khai thác 1.025.000 ha; trong đó 75.000 ha rừng phòng hộ, đặc dụng; 200.000 ha rừng trồng thâm canh gỗ lớn; Khoanh nuôi tái sinh rừng 360.000 ha/năm; Trồng cây phân tán 250 triệu cây; Chuyển hóa rừng trồng, kinh doanh gỗ nhỏ thành rừng kinh doanh gỗ lớn 90.000 ha; và diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống từ 75-80%;

Ba là, Nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm lâm nghiệp, thông qua phát triển công nghiệp chế biến gỗ, các khu lâm nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ tại các vùng kinh tế trọng điểm; Tăng tỷ trọng đầu tư, phát triển hệ thống cơ sở, hạ tầng và dịch vụ trong lâm nghiệp, hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 100.000 ha rừng/năm đảm bảo sản phẩm gỗ của Việt Nam đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quốc tế khi tham gia các hiệp định thương mại tự do.

Quyết định này thay thế quyết định 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch bảo về và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Đồng thời, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Văn Phương – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top