Nhằm tăng cường công tác quản lý, phát triển nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã có văn bản số 111/SNN-CNTYTS về việc quản lý nuôi chim yến, cụ thể: 

Tại điểm a, khoản 1, Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi có quy định Vùng nuôi chim yến do UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định. Tuy nhiên, theo quy định tại mục 1, Chương 5, Luật Chăn nuôi năm 2018 quy định chim yến là động vật khác trong chăn nuôi và tại Điều 1 Nghị quyết số 185/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 quy định khu vực không được phép chăn nuôi đã bao gồm cả động vật khác trong chăn nuôi. Do đó, chim yến thuộc đối tượng không được phép chăn nuôi tại các khu vực quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 185/2020/NQ-HĐND.

Ngoài các khu vực không được phép chăn nuôi quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 185/2020/NQ-HĐND thì các khu vực khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đều được phép nuôi chim yến (vùng nuôi chim yến).

Việc nuôi chim yến tại các vùng được phép nuôi phải đáp ứng các quy định tại Khoản 2, Điều 25 Nghị định số 13/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Nhà yến, trang thiết bị sử dụng cho hoạt động nuôi chim yến phải bảo đảm phù hợp tập tính hoạt động của chim yến. Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (trước ngày 05 tháng 03 năm 2020) và nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 185/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh thì phải giữ nguyên trạng, không được cơi nới;

Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động nuôi chim yến, có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Có hồ sơ ghi chép và lưu trữ thông tin về hoạt động nuôi chim yến, sơ chế, bảo quản tổ yến bảo đảm truy xuất được nguồn gốc sản phẩm chim yến;

Thiết bị phát âm thanh để dẫn dụ chim yến có cường độ âm thanh đo tại miệng loa không vượt quá 70 dBA (đề xi ben A); thời gian phát loa phóng để dẫn dụ chim yến từ 5 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 19 giờ mỗi ngày, trừ trường hợp quy định tại điểm đ;

Trường hợp nhà yến đã hoạt động trước ngày Nghị định số 13/2020/NĐ- CP có hiệu lực thi hành và nằm trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Nghị quyết số 185/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, nhà yến nằm trong khu dân cư, nhà yến cách khu dân cư dưới 300m thì không được sử dụng loa phóng phát âm thanh;

Không săn bắt; không dẫn dụ chim yến để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích nuôi chim yến để khai thác tổ yến, nghiên cứu khoa học.

Xây dựng nhà yến phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thủ tục xây dựng. Việc hướng dẫn cụ thể bằng các quy định, quản lý vùng nuôi sẽ giúp cho nghề nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.

Văn Thọ (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top