Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khẳng định vai trò không thể thiếu của thành phần kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế tập thể những năm qua đã và đang giữ vai trò quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh. Có nhiều đóng góp sự phát triển GRDP và ngân sách cho địa phương. Đồng thời, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động.

Theo thống kê của Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tính đến hết năm 2018, cả nước thành lập mới 2.366 HTX, 15 Liên hiệp HTX và 7.840 tổ hợp tác (THT). Trong đó, hơn 50% HTX hoạt động hiệu quả; nhiều HTX tăng quy mô, nâng cao năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động. Thu nhập của thành viên tăng 5% trở lên, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phầm và ứng dụng công nghệ cao ngày càng phát triển...

Riêng tỉnh Lâm Đồng, đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 300 tổ hợp tác với gần 7.000 tổ viên; 315 HTX với hơn 63.600 thành viên, tăng hơn 11.490 thành viên so với năm 2003. Trong đó có 225 HTX nông nghiệp, 36 HTX công thương, 27 HTX giao thông vận tải, 01 HTX xây dựng và HTX dịch vụ du lịch và 25 Quỹ tín dụng nhân dân. Các HTX hoạt động chủ yếu là cung ứng dịch vụ cho thành viên nhằm phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Với các vùng chuyên canh cà phê, dâu tằm, chè, các HTX thường cung cấp dịch vụ đầu vào, cụ thể như: Cung ứng vật tư, máy móc nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón; hướng dẫn, hỗ trợ quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc sản phẩm…

Lâm Đồng có 3 Liên hiệp Hợp tác xã, gồm 02 Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp và 01 Liên hiệp Hợp tác xã ngành công thương với 17 thành viên.

Sự phát triển của Kinh tế tập thể (KTTT) và  các HTX, THT đã và đang góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế tập thể tại các địa phương. Tạo sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa. Trong đó, lĩnh vực phát triển mạnh nhất là nông nghiệp đã có gần 70 HTX tiêu thụ rau, củ, quả các loại với hơn 60.000 tấn mỗi năm. Các hợp tác xã còn là nơi tư vấn, tìm kiếm các doanh nghiệp, thương nhân để ký hợp đồng thỏa thuận bao tiêu nông sản trực tiếp cho các nông hộ thành viên.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh: Trong năm 2018 việc nhận thức về vai trò kinh tế tập thể của cấp ủy, cơ quan, đoàn thể các cấp và nhân dân đã thay đổi rõ rệt. Công tác tuyên truyền đã được thực hiện tốt. Hợp tác xã, tổ hợp tác ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng hoạt động, hoạt động trên nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, hình thành các Liên hiệp HTX. Đặc biệt từng bước thay đổi phương thức hoạt động, sản xuất kinh doanh để phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế. Trong đó chú trọng việc liên kết tạo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân tham gia chuỗi giá trị làm ăn hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển KTTT, HTX, THT vẫn còn những hạn chế nhất định, chưa phát triển xứng với tiềm năng sẵn có: Các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (như đất đai, vay vốn, thuế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm) chưa đủ để khuyến khích người dân tham gia vào HTX. Các hoạt động đầu ra, tiêu thụ sản phẩm của HTX còn gặp nhiều khó khăn và còn thiếu sự chủ động trong tìm kiếm thị trường. Một bộ phận Hợp tác xã hoạt động còn yếu kém, khả năng cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác chưa cao. Số Hợp tác xã ngưng hoạt động nhưng chưa xử lý còn cao (29 Hợp tác xã); Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh ở một số địa phương, việc vận động thành lập mới Hợp tác xã còn khó khăn, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 25 xã vẫn chưa thành lập được HTX.

Nhiệm vụ trọng tâm năm  2019

Khẩn trương khắc phục hạn chế năm 2018, xử lý các HTX đã ngưng hoạt động, thành lập các Hợp tác xã tại 25 xã chưa có Hợp tác xã, thành lập các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX trong các lĩnh vực sau thu hoạch, dịch vụ môi trường.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kế hoạch 07-KH/TU ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 56/KL-TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/07/2015 về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 961/QĐ-UBND ngày 04/5/1017 của UBND tỉnh ban hành Đề án phát triển kinh tế hợp tác tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Đặc biệt, phấn đấu đạt được mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Ðồng phát triển 500 HTX và 4 Liên hiệp HTX, trong đó có trên 60% đạt mức khá, giỏi.

                                                                             Văn Phương  - TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top