Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiếp tục theo dõi, đánh giá Bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2019 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 18/7/2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã chỉ đạo và giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện công tác cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn (Gọi tắt là Bộ chỉ số nước sạch nông thôn) trên địa bàn toàn tỉnh năm 2019.

Công tác cập nhật Bộ chỉ số nước sạch nông thôn trong năm 2019 thực hiện theo Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 7/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai (thay thế Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT) chỉ đánh giá, theo dõi chỉ số nước sạch nông thôn, không còn đánh giá, theo dõi chỉ số vệ sinh môi trường.

Triển khai kế hoạch cập nhật Bộ chỉ số nước sạch năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, phương pháp cập nhật cho cán bộ cấp xã, huyện, thành phố và triển khai cập nhật từ tháng 8 đến tháng 12/2019.

Kết quả cập nhật Bộ chỉ số nước sạch nông thôn năm 2019 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 31/03/2020, cụ thể như sau:

Chỉ số 1: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,12%, tăng 1,12% so với năm 2018.

Chỉ số 2: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02 của Bộ Y tế đạt 25,97%, tăng 1,5% so với năm 2018.

Chỉ số 3: Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 67,63%, tăng 12,63% so với năm 2018.

Chỉ số 4: Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn sử dụng nước sạch đạt QCVN 02 của Bộ Y tế: 6,56%.

Chỉ số 5: Tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động hiệu quả, bền vững: Bền vững 1,6%, giảm 14,1% so với năm 2018; Tương đối bền vững 27,8%, giảm 11.87% so với năm 2018; Không bền vững 45,7%, tăng 30% so với năm 2018; Không hoạt động 24,9%, giảm 4,03% so với năm 2018.

Kết quả Bộ chỉ số nước sạch nông thôn năm 2019 là sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành trong quá trình chỉ đạo, triển khai công tác cập nhật trên địa bàn.

Kết quả mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch năm 2019 đạt và vượt mục tiêu kế hoạch đề ra, cụ thể: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,12%, vượt mục tiêu 0,12%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn Việt Nam (QC: 02-BYT) đạt 25,97%, cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Về Chỉ số 5, tỷ lệ các công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững và tương đối bền vững chiếm tỷ lệ thấp (29,4%).

Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Lâm Đồng năm 2019 là cơ sở dữ liệu tổng thể về nước sạch nông thôn để các cấp, các ngành xem xét chỉ đạo thực hiện công tác nước sạch nông thôn và xây dựng kế hoạch mục tiêu hàng năm, trung hạn, dài hạn phù hợp với chỉ số từng địa phương.

Để nâng cao tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đảm bảo an toàn cho sức khỏe và đáp ứng tiêu chí 17.1 trong xây dựng nông thôn mới. Các cấp, các ngành cần quan tâm quản lý khai thác và đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn tăng hiệu quả hoạt động, chất lượng nước đạt tiêu chuẩn nước sạch. Ngoài ra, mỗi hộ dân nông thôn cần nâng cao ý thức trong sử dụng tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước; tự trang bị, mua sắm thiết bị lọc nước hộ gia đình.

Phan Văn Hợi – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top