Huyện Đơn Dương được Thủ tướng chính phủ công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Sau đó huyện tiếp tục xây dựng và thực hiện Đề án giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, từ đó các lĩnh vực trong đời sống xã hội tiếp tục được phát triển. Với những kết quả đạt được, huyện Đơn Dương vinh dự được Chính phủ chọn làm mô hình điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019-2025.

Một số kết quả bước đầu xây dựng Huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ nhất là Nâng chất toàn diện các tiêu chí nông thôn mới: Tiếp tục quản lý tốt quy hoạch được duyệt; không ngừng hoàn thiện kết cấu hạ tầng; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; tập trung thực hiện bảo vệ cảnh quan môi trường; nhân rộng các mô hình sáng xanh sạch đẹp. Tập trung xây dựng nhà máy xử lý rác và thực hiện tốt công tác thu gom chất thải rắn, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng hệ thống chính trị vững chắc và thực hiện các hoạt động nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thứ hai là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh: Huyện đã tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp theo hướng thông minh trên lĩnh vực rau, hoa và chăn nuôi bò sữa; hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm.

Cuối năm 2019, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích là 220 triệu đồng trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 66,7 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,99%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 1,85%.

Định hướng phát triển chương trình nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh trên địa bàn huyện Đơn Dương trong năm 2020, cụ thể:

Có 03 xã Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, cuối quý II năm 2020 và tiếp tục được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh trong quý IV năm 2020. Xã Lạc Xuân được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Có 30% thôn, tổ dân phố đạt khu dân cư kiểu mẫu, thị trấn Thạnh Mỹ đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2020. Thị trấn D’ran tiếp tục lãnh đạo nâng cao các tiêu chí để đủ điều kiện đạt chuẩn đô thị văn minh trong thời gian tới.

Mỗi xã có ít nhất 01 Hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoạt động hiệu quả. Có ít nhất 01 vùng nông nghiệp công nghệ cao được công nhận. Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đó là:

Lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội: Quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất, phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Lĩnh vực kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân: Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất Trạm y tế xã đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Xây dựng các câu lạc bộ tại từng thôn và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thường xuyên. Xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, dân chủ, văn minh.

Lĩnh vực cảnh quan môi trường nông thôn: Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, bao bì thuốc bảo vệ thực vật. Định kỳ tổ chức vệ sinh đường xã, thôn, buôn và các khu vực công cộng. Vận động cộng đồng dân cư tích cực tham gia trồng, chăm sóc cây bóng mát, trồng hoa, cây cảnh trên các tuyến đường. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng không để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Lĩnh vực an ninh trật tự - hành chính công: Bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” trên địa bàn. Công khai minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính. Nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ công chức xã.

Với quyết tâm của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Đơn Dương phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng Huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Lê Thị Bé - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đơn Dương

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú - Phường 4 - TP. Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Văn Tuận - Giám đốc Trung tâm

Top