Năm 2013, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chọn huyện Đơn Dương làm điểm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của Huyện đã tập trung lãnh đạo UBND huyện Đơn Dương xây dựng Đề án “xây dựng huyện Đơn Dương đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới vào năm 2015” và được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Huyện Đơn Dương tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện tạo ra một khí thế mới, quyết tâm mới trong xây dựng nông thôn mới tại huyện nhà nhằm phấn đấu đạt chuẩn vào năm 2015.

Giai đoạn 2010 - 2015 việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã thật sự tạo ra những nhân tố mới. Cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh. Sản xuất phát triển góp phần đưa thu nhập hộ tăng cao, bền vững. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày một nâng cao và hưởng thụ nhiều hơn về nét đẹp văn hóa làng quê với môi trường xanh, sạch. Quy chế dân chủ cơ sở ngày một mở rộng. Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở và của toàn dân, huyện Đơn Dương đã đạt được nhiều kết quả tích cực và được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới vào năm 2015. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới, năm 2016, huyện đã xây dựng và ban hành Đề án về giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp sau đó, UBND huyện đã chỉ đạo các xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng và triển khai thực hiện Đề án giữ vững và nâng cao chất lượng xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Năm 2018, huyện Đơn Dương được Trung ương chọn làm điểm xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đã ban hành và tổ chức thực hiện Đề án xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2018 - 2025. Trên cơ sở Đề án của Huyện, các xã xây dựng Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2025. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các xã; xây dựng 02 thị trấn phát triển theo hướng đô thị văn minh. Đến nay, cơ bản các tiêu chí về huyện nông thôn mới đã đạt được, thu nhập bình quân đầu người tăng dần qua từng năm: năm 2010 đạt 16,4 triệu đồng/năm, năm 2018 đạt 62,3 triệu đồng/người/năm, năm 2019 phấn đấu đạt 68 triệu đồng/người/năm.

Huyện đang khẩn trương thực hiện đề án huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Phấn đấu năm 2025 được công nhận là huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh.

Quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm

Khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc mọi chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân để thật sự tạo sự chuyển biến về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong thực hiện chương trình.

Trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện phải toàn diện, đồng bộ, chỉ đạo chặt chẽ giữa xây dựng đề án, quy hoạch gắn với tuyên truyền, vận động, giữa phát động với tổ chức các phong trào thi đua… Có chương trình kế hoạch và bước đi cụ thể, phân công rõ ràng. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành.

Cần nâng cao tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong việc triển khai các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện đồng bộ giữa phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các chính sách an ninh xã hội cũng như công tác chăm lo đời sống tinh thần cho nhân dân.

Tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân là yếu tố tiên quyết cho việc thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế gắn với huy động nguồn lực một cách rộng rãi và phù hợp. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân gắn với phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và toàn xã hội.

Phải lồng ghép thực hiện các chương trình để phát huy hệ thống cơ chế, chính sách, huy động tốt tất cả các nguồn lực.

Mục tiêu được đặt ra cho giai đoạn 2019 - 2025 là Xây dựng Đơn Dương trở thành huyện nông thôn mới phát triển toàn diện và bền vững, trở thành kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, tạo ra khối lượng sản phẩm nông nghiệp lớn, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, có thị trường tiêu thụ ổn định ở trong nước và hướng đến xuất khẩu, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

100% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

05 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp (đối với sản xuất rau, hoa) và chăn nuôi bò sữa (đối với sản xuất thức ăn và quy trình chăn nuôi) được ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Giá trị sản xuất bình quân 1 ha đất sản xuất nông nghiệp đạt từ 240 triệu đồng trở lên;

Mỗi xã có ít nhất 02 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Trên địa bàn huyện có ít nhất 03 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;

Có ít nhất 10 mô hình doanh nghiệp/trang trại sản xuất nông nghiệp theo hướng thông minh;

Thu nhập bình quân đầu người đạt 100 triệu đồng/người.

Huyện Đơn Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể

Nâng cao chất lượng, toàn diện các tiêu chí nông thôn mới: Tiếp tục rà soát, xây dựng và quản lý quy hoạch hiệu quả. Hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế nhất là sản xuất nông nghiệp. Đầu tư hoàn thiện hệ thống trường học, văn hóa đảm bảo theo quy định. Tập trung duy tu, bảo dưỡng và xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa tại các xã, thị trấn. Xây dựng hoàn thiện khu trung tâm văn hóa thể thao huyện. Phát triển kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, giải quyết việc làm cho lao động. Phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh để hình thành các tuyến, điểm du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch canh nông kết hợp với thưởng thức sản phẩm nông sản của địa phương. Đẩy mạnh công tác giáo dục, y tế, văn hóa, bảo vệ môi trường. Bảo vệ và phát triển môi trường nông thôn bền vững.Không ngừng củng cố hệ thống chính trị vững chắc và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh: Tiếp tục đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tăng cường phát triển các mô hình liên kết sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm quy mô lớn. Xây dựng và củng cố các THT, HTX nông nghiệp, tập trung củng cố các HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau, hoa, bò sữa, tiếp tục phát triển các loại hình kinh tế trang trại. Tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến nông lâm sản. Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh. Thực hiện tốt thu hút đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước có năng lực, công nghệ và thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm; đầu tư thu gom, xử lý rác thải trong sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh gồm các xã Lạc Lâm, Quảng Lập, Ka Đô, Đạ Ròn, Tu Tra là những xã phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu về về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Huy động và sử dụng có hiệu quả, hợp lý mọi nguồn lực, chủ yếu là nguồn lực xã hội cùng với phát huy nội lực ở từng địa phương và trong nhân dân để thực hiện theo các mục tiêu, nhiệm vụ. Trên cơ sở định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía Nhà nước, từng hộ phải tạo vốn đầu tư cho phát triển kinh tế hộ, nhằm nâng cao đời sống của gia đình mình. Những công trình phục vụ lợi ích cộng đồng, nhân dân cũng phải tích cực tham gia đóng góp sức người, sức của; tích cực vận động nhân dân hiến vật kiến trúc, cây trồng, quyền sử dụng đất... để tạo điều kiện giải phóng mặt bằng thi công các công trình.

Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia và đội ngũ cán bộ xây dựng NTM các cấp. Xác định xây dựng NTM kiểu mẫu phải trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của địa phương và các cơ quan có liên quan. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc cơ sở triển khai các nội dung xây dựng NTM ở cơ sở đáp ứng yêu cầu tiến độ, đúng định hướng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; Đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền, đi vào chiều sâu bằng những con người thật, việc thật, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin như hoạt động thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh truyền hình, tờ rơi, sinh hoạt câu lạc bộ. Phải xem công tác tuyên truyền như một chiến dịch, vừa cấp bách nhưng vừa lâu dài, duy trì thường xuyên trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền các cấp. Chú trọng công tác tuyên truyền biểu dương các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh.

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn dân hy vọng Đơn Dương sẽ được công nhận là huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh vào năm 2025.

Lê Thị Bé - Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đơn Dương

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top