9 tháng đầu năm 2017, Lâm Đồng đã đầu tư gần 140 tỷ đồng xây dựng chương trình nông thôn mới, trong đó ngân sách tỉnh chiếm trên 60% số còn lại là nguồn vốn từ trung ương.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới phát huy hiệu quả, ngoài nguồn lực đầu tư của nhà nước, các địa phương đã huy động tốt sức dân góp tiền, góp của, tham gia ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội, trong đó tiếp tục đầu tư, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới cho 60 xã và huyện Đơn Dương đã đạt chuẩn nông thôn mới; chú trọng tập trung hoàn thiện tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế và môi trường theo đúng quy định bộ tiêu chí mới giai đoạn (2016 - 2020); ngoài ra đối với 17 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017 đến nay cơ bản đạt từ 16 tiêu chí trở lên, qua đó góp phần đưa chương trình xây dựng nông thôn mới của Lâm Đồng ngày càng hiệu quả, bền vững./.
 
Mạnh Thành (Nguồn: lamdongtv.vn)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top