(Theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 15/9/2016) - Với mục đích chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng ngô từ vụ Hè Thu năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, để có cơ sở thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân thực hiện việc chuyển đổi trồng lúa sang trồng ngô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác, khả năng cung cấp nước, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tăng thêm thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi từ năm 2016 đến hết vụ Đông Xuân 2018 - 2019 tại từng địa phương trong tỉnh như sau:

Vụ Hè Thu năm 2016: Chuyển đổi 1.073 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 875 ha; Cát Tiên 154 ha; Đức Trọng 28 ha; Đạ Huoai 11 ha và TP. Đà Lạt 05 ha, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi 795 ha đất lúa 3 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 775 ha, Cát Tiên 20 ha.

- Chuyển đổi 218 ha đất lúa 2 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 100 ha, Cát Tiên 74 ha, Đức Trọng 28 ha, Đạ Huoai 11 ha, TP. Đà Lạt 05 ha.

+ Chuyển đổi 60 ha đất lúa 1 vụ tại huyện Cát Tiên.

Vụ Đông Xuân 2016 - 2017: Chuyển đổi 2.291,17 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 1.700 ha; Cát Tiên 250 ha; Di Linh 170 ha; Đức Trọng 75 ha; Đạ Huoai 40,2 ha; Đam Rông 30 ha; Lạc Dương 17,97 ha; Bảo Lâm 03 ha và thành phố Đà Lạt 05 ha; cụ thể như sau:

- Chuyển đổi 1.672 ha đất lúa 3 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 1.600 ha, Cát Tiên 72 ha.

- Chuyển đổi 436,17 ha đất lúa 2 vụ; trong đó, huyện: Cát Tiên 103 ha, Đạ Tẻh 100 ha, Đạ Huoai 40,2 ha, Di Linh 170 ha, Lạc Dương 17,97 ha và TP. Đà Lạt 05 ha.

+ Chuyển đổi 183 ha đất lúa 1 vụ; trong đó, huyện: Cát Tiên 75 ha, Đam Rông 30 ha, Đức Trọng 75 ha, Bảo Lâm 03 ha.

Vụ Hè Thu năm 2017: Chuyển đổi 981 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 700 ha; Cát Tiên 198 ha; Đức Trọng 70 ha, Đạ Huoai 08 ha và TP. Đà Lạt 05 ha; cụ thể như sau:

- Chuyển đổi 600 ha đất lúa 3 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 580 ha, Cát Tiên 20 ha.

- Chuyển đổi 332 ha đất lúa 2 vụ; trong đó, huyện: Cát Tiên 129 ha, Đạ Tẻh 120 ha, Đức Trọng 70 ha, Đạ Huoai 08 ha và TP. Đà Lạt 05 ha.

+ Chuyển đổi 49 ha đất lúa 1 vụ tại huyện Cát Tiên.

Vụ Đông Xuân 2017 - 2018: Chuyển đổi 2.416,9 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 1.850 ha; Cát Tiên 243 ha; Di Linh 170 ha; Đức Trọng 79 ha; Đạ Huoai 25,9 ha; Đam Rông 25 ha; Lạc Dương 18 ha; Bảo Lâm 03 ha và TP. Đà Lạt 03 ha, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi trên đất lúa 3 vụ 1.775 ha; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 1.700 ha, Cát Tiên 75 ha.

- Chuyển đổi trên đất lúa 2 vụ 473,87 ha; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 150 ha, Di Linh 170 ha, Cát Tiên 107 ha, Đạ Huoai 25,9 ha, Lạc Dương 17,97 ha và thành phố Đà Lạt 03 ha.

- Chuyển đổi trên đất lúa 1 vụ 168 ha; trong đó, huyện: Đức Trọng 79 ha, Đam Rông 25 ha, Cát Tiên 61 ha, Bảo Lâm 03 ha.

Vụ Hè Thu năm 2018: Chuyển đổi 1.090 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 780 ha; Cát Tiên 222 ha; Đức Trọng 78 ha; Đạ Huoai 05 ha và TP. Đà Lạt 05 ha, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi 820 ha đất lúa 3 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 780 ha, Cát Tiên 40 ha.

- Chuyển đổi 215 ha đất lúa 2 vụ; trong đó, huyện: Cát Tiên 127 ha, Đức Trọng 78 ha, Đạ Huoai 05 ha và TP. Đà Lạt 05 ha.

- Chuyển đổi 55 ha đất lúa 1 vụ tại huyện Cát Tiên.

Vụ Đông Xuân 2018 - 2019: Chuyển đổi 2.863,37 ha đất trồng lúa sang trồng ngô tại các huyện: Đạ Tẻh 2.200 ha; Cát Tiên 286 ha; Di Linh 170 ha; Đức Trọng 158 ha; Đạ Huoai 10,4 ha; Đam Rông 15 ha; Lạc Dương 17,97 ha; Bảo Lâm 03 ha và thành phố Đà Lạt 03 ha, cụ thể như sau:

- Chuyển đổi 2.280 ha đất lúa 3 vụ; trong đó, huyện: Đạ Tẻh 2.200 ha, Cát Tiên 80 ha.

- Chuyển đổi 420,37 ha đất lúa 2 vụ; trong đó, huyện: Di Linh 170 ha, Cát Tiên 141 ha, Đức Trọng 78 ha, Lạc Dương 17,97 ha, Đạ Huoai 10,4 ha và thành phố Đà Lạt 03 ha.

- Chuyển đổi 163 ha đất lúa 1 vụ; trong đó, huyện: Đức Trọng 80 ha, Cát Tiên 65 ha, Đam Rông 15 ha, Bảo Lâm 03 ha.

Cơ cấu giống ngô sử dụng: Giống ngô chuyển đổi chủ yếu là các giống ngô lai cho năng suất cao, chất lượng tốt, bao gồm: CP333; CPA88; ĐK6919; NK54, C919, CP555, ...

Bùi Hằng (tổng hợp)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top