Trên cơ sở tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2019, ngành Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng xác định 10 chỉ tiêu cụ thể của năm 2020 như sau:

Phấn đấu giá trị sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 5-5,5%, chiếm 43,1-43,2% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; trong đó nông nghiệp chiếm trên 98,5% tổng giá trị sản xuất toàn ngành; giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân đạt 185 triệu đồng/ha/năm.

Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 60.200 ha, tăng khoảng 2.550 ha so với năm 2019.

Thực hiện chuyển đổi giống mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên khoảng 3.450 ha sản xuất kém hiệu quả, tiếp tục thực hiện tái canh cải tạo 6.969 ha cà phê.

Giảm 5.000 ha canh tác kém hiệu quả (giá trị sản xuất dưới 50 triệu đồng/ha), đưa diện tích canh tác kém hiệu quả xuống còn khoảng 65.000 ha.

Phát triển mới 20 chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, trong đó tăng 20-25% số hộ tham gia liên kết, diện tích tham gia chuỗi và sản lượng tiêu thụ qua chuỗi tăng ít nhất 10% so với năm 2019.

Diện tích gieo trồng được tưới đạt 65% diện tích cần tưới, trong đó diện tích áp dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đạt 38.500 ha, tăng khoảng 600 ha so với năm 2019.

Giảm 10% số vụ vi phạm Luật bảo vệ & phát triển rừng và 30% diện tích rừng, khối lượng lâm sản thiệt hại; số vụ không phát hiện đối tượng vi phạm giảm xuống dưới 30%. Phấn đấu duy trì và tăng độ che phủ rừng đạt 55%.

Phát triển mới 42 hợp tác xã, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, phấn đấu có khoảng 35% hợp tác xã hoạt động xếp loại tốt.

Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 90%, nước sạch 27,5%.

Phấn đấu hết năm 2020, toàn tỉnh có 109 xã đạt chuẩn nông thôn mới (tăng 10 xã so với năm 2019) và 6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Để đạt được các mục tiêu trên, ngành Nông nghiệp và PTNT đưa ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, bao gồm:

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025; Quyết định số 2777/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020.

Đẩy mạnh thâm canh cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao; thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; kế hoạch tái canh cà phê; giảm tổn thất sau thu hoạch. Trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh, áp dụng khoa học công nghệ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và tăng khả năng cạnh tranh. Tập trung phát triển với quy mô hợp lý các loại cây trồng, vật nuôi có lợi thế như cà phê, chè, rau, hoa, ca cao, cao su, bò sữa, cá nước lạnh; chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị cả trên đồng ruộng và thông qua chế biến, đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, cụ thể:

Đối với sản xuất rau, hoa: Thực hiện kế hoạch hiện đại hóa khâu sản xuất rau, hoa trong việc triển khai mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, nhằm từng bước đạt được mục tiêu là “Trung tâm sản xuất rau, hoa của cả nước và khu vực”. Hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu phục vụ cho Khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú và nhân rộng các mô hình Trung tâm sau thu hoạch.

Đối với sản xuất lương thực: Tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo vệ đất lúa, đồng thời thực hiện kế hoạch chuyển đổi diện tích đất lúa một vụ sang trồng ngô. Tiếp tục đầu tư phát triển vùng lúa đặc sản tại các huyện phía Nam của tỉnh; chăm sóc cây màu, gieo trồng hết diện tích, đầu tư thâm canh để tăng năng suất với các giống có năng suất cao, chất lượng tốt đã qua khảo nghiệm đạt kết quả.

Đối với cây công nghiệp dài ngày: Tiếp tục đầu tư cải tạo giống cũ có năng suất, chất lượng thấp bằng các giống mới có năng suất, chất lượng cao và thực hiện tốt kế hoạch tái canh cây cà phê, đầu tư thâm canh, xen canh hợp lý trên cây chè, dâu tằm, cây ăn quả… nhằm sản xuất đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt quan tâm việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với hình thành các nhà máy chế biến, việc đầu tư phát triển công nghệ chế biến, tinh chế nông lâm sản phục vụ xuất khẩu.

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung nhằm nâng cao tỷ trọng của ngành chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển đàn bò sữa, bò thịt chất lượng cao; phát triển đàn heo hướng nạc, nuôi cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao; khôi phục đàn gia súc, gia cầm; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, an toàn vệ sinh phòng dịch cho gia súc, gia cầm.

Tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp như giống, vật tư nông nghiệp và đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo, theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Chuẩn bị và cung ứng đầy đủ thuốc bảo vệ thực vật khi có dịch, đồng thời hướng dẫn các địa phương tổ chức chống dịch, sử dụng thuốc đúng kỹ thuật, đem lại hiệu quả cao nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng thời tiếp tục hỗ trợ hình thành và phát triển các chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm bền vững để tăng tỷ lệ nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng. Xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm cụ thể để làm cơ sở đánh giá, kiểm soát chất lượng nông sản, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá thương hiệu nông sản Lâm Đồng.

Tăng cường công tác dự báo, chủ động phòng chống thiên tai, hạn hán và quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhằm khai thác hiệu quả và đảm bảo an toàn công trình. Ưu tiên vốn đầu tư cho các công trình chuyển tiếp và sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi hiện có, hoàn thiện các công trình đang thi công dở dang. Tập trung thực hiện đề án phát triển thủy lợi nhỏ và hệ thống ao hồ phục vụ tưới tại các vùng sản xuất cây công nghiệp và rau, hoa. Tiếp tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương, các công trình thủy lợi hiện có nhằm chủ động nguồn nước tưới cho các vùng sản xuất cây công nghiệp, các vùng sản xuất nguyên liệu hàng hóa tập trung. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ tưới kịp thời cho sản xuất.

Tập trung chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững và Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực hiện giải thể các hợp tác xã không còn hoạt động; củng cố các hợp tác xã hoạt động cầm chừng, kèm hiệu quả và nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiễu mẫu, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp nông thôn, tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện hợp tác tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, trồng rừng kinh tế; ưu tiên phát triển những cơ sở chế biến nông sản sử dụng nguồn nguyên liệu là sản phẩm thế mạnh của địa phương và mở rộng quy mô sản xuất hiện có.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các kế hoạch lâm sinh, trồng cây phân tán, trồng rừng phân tán. Chỉ đạo, giám sát các đơn vị sản xuất giống lâm nghiệp đảm bảo nguồn giống đạt chất lượng cho công tác trồng rừng. Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban lâm nghiệp xã, kiểm lâm địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của các dự án (vốn ADB, WB, phi Chính phủ…) đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả, hạn chế đầu tư dàn trải hoặc trùng lắp. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp nông thôn như đường giao thông, thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trọng điểm.

Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng thực hiện việc rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành./.

Nguyễn Minh Trường - TTKN (tổng hợp)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top