Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng toàn diện, bền vững và hiện đại phù hợp với lợi thế từng vùng, từng loại sản phẩm… Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt Kế hoạch và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018.

Theo quyết định, tổng kinh phí được phân bổ để thực hiện chương trình là 8,7259 tỷ đồng cho 13 đơn vị, địa phương gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.550 triệu đồng và 12 huyện, thành phố được phân bổ 2.953,6 triệu đồng. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 4,5036 tỷ đồng và các tổ chức, cá nhân đối ứng là 4,2223 tỷ đồng.

Đối tượng áp dụng là các Hợp tác xã, Tổ hợp tác đang sản xuất nông nghiệp trong các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (đang xây dựng hoặc đã được công nhận); Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nông dân có nhu cầu thực hiện các mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện rộng; Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp – Sở Nông nghiệp và PTNT Lâm Đồng.

Việc phân bổ kinh phí nói trên nhằm thực thiện mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 163 triệu đồng/ha và nâng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 54.477 ha; công nhận được ít nhất 03 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

Văn Phương – TTKN Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top