Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Trong đó, xác định đến năm 2020 giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 170 triệu đồng/ha/năm, tỉnh Lâm Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xác định đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, tăng năng suất lao động, năng suất cây trồng, vật nuôi, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; mở rộng liên kết sản xuất, hình thành và phát triển chuỗi giá trị, tổ chức mạng lưới thu mua và tiêu thụ nông sản hợp lý, giảm khâu trung gian, tăng thu nhập cho nông dân, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. cụ thể:

Mục tiêu phát triển đến năm 2020

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của ngành nông nghiệp đạt 5,5-6 %/năm; cơ cấu kinh tế ngành nông lâm, thủy sản đạt 46 - 46,5%; cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp: trồng trọt 73 - 76%, chăn nuôi 20 - 22%, dịch vụ 4 - 5%.

Duy trì diện tích canh tác nông nghiệp khoảng 300.000 ha, trong đó ổn định diện tích cà phê 150.000 ha, chè 25.000 ha, dâu tằm 5.000 - 6.000 ha, điều 10.000 ha, rau 58.000 ha, hoa 7.800 ha, phát triển cây dược liệu và cây đặc sản để đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập.

Về chăn nuôi, đến năm 2020 phát triển tổng đàn bò thịt khoảng 100.000 con; đàn bò sữa trong nhân dân đạt từ 40.000 - 50.000 con và khoảng 20.000 con chăn nuôi tập trung tại các trang trại doanh nghiệp, nâng sản lượng sữa tươi đạt trên 200.000 tấn/năm. Mở rộng diện tích trồng cỏ chăn nuôi lên 4.000 ha để đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ phát triển chăn nuôi; phát triển chăn nuôi heo, gà theo hướng trang trại, quy mô công nghiệp…; Phát triển nuôi cá nước lạnh theo quy hoạch khoảng 50 ha với sản lượng 784 tấn/ha.

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tăng 50% so với năm 2015; kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt 650 - 700 triệu USD.

Đặc biệt, đến năm 2020 có ít nhất 100 xã, và ít nhất 6 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022; Có 51% lao động được đào tạo ngành nghề nông nghiệp.

Để thực hiện được các mục tiêu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đề ra, ngành nông nghiệp xác định:

Tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, phát huy lợi thế so sánh, tăng trưởng nhanh và ổn định: Đảm bảo cơ cấu nông nghiệp hợp lý; tiếp tục phát triển mạnh trồng trọt, nhất là những cây trồng chủ lực của tỉnh theo hướng thâm canh, tăng năng suất, ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng tỷ trọng chăn nuôi, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung. Phấn đấu đến năm 2020 sản lượng rau đạt 2,5 triệu tấn, hoa đạt trên 3 tỷ cành, 25% sản lượng được xuất khẩu ra thị trường nước ngoài; năng suất cà phê đạt bình quân 35 tạ/ha, sản lượng trên 500.000 tấn; năng suất bình quân chè toàn tỉnh đạt 12 tấn/ha, sản lượng 300.000 tấn chè búp tươi; phát triển 300 ha cây dược liệu; phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt cao sản, xây dựng đưa Lâm Đồng trở thành trung tâm bò thịt cao sản từ các giống BBB, Kobe…

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hợp tác xã, Tổ liên kết hợp tác, chú trọng tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đến năm 2020 trên 40% nông dân trong tỉnh tham gia các tổ chức kinh tế tập thể, trên 70% nông sản được tiêu thụ qua các hợp đồng mua bán.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, xây dựng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chú trọng công tác chuyển đổi giống cây trồng, chú trọng nghiên cứu, chọn lọc giống mới có chất lượng cao. Xây dựng và phát triên thương hiệu, thị trường rau, hoa Lâm Đồng; tăng cường hợp tác, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng phương pháp mới, công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu….

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Lâm Đồng đến năm 2020

Xây dựng và phát triển 8 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Khu công nghiệp nông nghiệp Tân Phú (316,8 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phú Hội (100 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phú An (300 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thôn 2, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà (100 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thôn R’Lơm, xã Tu Tra, huyện Đơn Dương (400 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Ấp Lát, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương (172 ha); Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Vinaco ở xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương (177 ha).

Xây dựng 19 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cụ thể: 05 vùng sản xuất rau tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương; 03 vùng sản xuất hoa tại Đà Lạt, Đức Trọng; 04 vùng sản xuất cà phê tại Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà; 02 vùng sản xuất chè tại TP. Bảo Lộc, Bảo Lâm; 02 vùng chăn nuôi bò sữa tại Đơn Dương, Đức Trọng; 02 vùng chăn nuôi heo tại Đạ Tẻh, Lâm Hà; 01 vùng sản xuất cây ăn trái tại Đạ Huoai.

(Theo báo cáo của Sở NN và PTNT Lâm Đồng tại Hội thảo giới thiệu các tiến bộ ứng dụng trong Nông nghiệp công nghệ cao ngày 01/12/2016)

Văn Phương - TTKN Lâm Đồng

 
 

 

 

 

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top