Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển chăn nuôi có hiệu quả và bền vững; bên cạnh việc ứng dụng có hiệu quả tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất chăn nuôi thì công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm giúp cho đầu ra của sản phẩm ổn định; từng bước nâng cao giá trị sản xuất ngành chăn nuôi, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, tăng thu nhập cho người nông dân, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Thực hiện Đề án phát triển bò thịt cao sản và Đề án phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ; năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đang hỗ trợ triển khai thực hiện 04 dự án chuỗi liên kết tổ chức sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên lĩnh vực chăn nuôi. Phát triển liên kết sản xuất dâu tằm tơ gắn với tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm kén tằm, tơ lụa để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm kén tằm, tơ lụa góp phần phát triển bền vững ngành dâu tằm tơ. Phát triển liên kết sản xuất gắn với chăn nuôi bò thịt cao sản gắn với tiêu thụ sản phẩm để ngành chăn nuôi bò thịt phát triển hiệu quả và bền vững, theo hướng tăng năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả cao, trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi và khai thác, phát huy mạnh mẽ các tiềm năng, lợi thế của các địa phương.

Một số nhiệm vụ và các giải pháp để phát triển chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Nhiệm vụ

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Vận động, khuyến khích và tổ chức cho nông dân, doanh nghiệp, các tổ chức liên quan tham gia chuỗi kiên kết; hướng dẫn, hỗ trợ nông dân, các tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất hình thành các Hợp tác xã kiểu mới để thực hiện nhiệm vụ cầu nối trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi, lĩnh vực chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định cho nông dân.

Tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối thị trường; nghiên cứu, xác định nhu cầu thị trường làm cơ sở xác định quy mô, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Giải pháp

Về thông tin, tuyên truyền: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về sản xuất theo chuỗi giá trị để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển nhằm nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong từng khâu của chuỗi giá trị.

Về tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất: Tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất; rà soát, cập nhật, bổ sung kịp thời định hướng vùng chăn nuôi, đảm bảo phù hợp với điều kiện sinh thái và nhu cầu của thị trường.

Về khoa học công nghệ: Triển khai đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ ứng dụng công nghệ mới cho nông dân, doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, ưu tiên sử dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhằm tăng năng suất, giảm thiểu chi phí đầu vào, chi phí trung gian để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, ngành hàng nông sản trên thị trường.

Về thị trường tiêu thụ: Tăng cường thực hiện các hoạt động nghiên cứu thị trường; tổ chức có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại và kết nối thị trường, chú trọng vai trò tham gia của doanh nghiệp; hỗ trợ tổ chức tốt khâu vận chuyển, lưu thông hàng hóa và hệ thống kênh phân phối.

Về tài chính, đầu tư: Lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường huy động mọi nguồn vốn và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang hoạt động cũng như các nhà đầu tư mới đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; duy trì ổn định môi trường đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, trong đó chú trọng khuyến khích các dự án ứng dụng công nghệ cao.

Về cơ chế, chính sách: Triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách liên quan để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh; hỗ trợ các đối tượng tham gia chuỗi liên kết, bao gồm: chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh khi có rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và thị trường; đồng thời, tạo điều kiện cho nông dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất - kinh doanh và tham gia tích cực, có trách nhiệm vào chuỗi giá trị sản phẩm.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Tập trung công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, chú trọng công tác đào tạo nghề cho nông dân; tập huấn kiến thức, kỹ năng tổ chức và quản trị sản xuất kết hợp tổ chức tham quan những mô hình sản xuất tiên tiến, có hiệu quả thiết thực, giúp nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, hiệu quả trên diện tích đất canh tác.

Huỳnh Văn Minh - Chi cục CNTY và TS Lâm Đồng

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top