Ngày 30/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi nhằm giúp các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến ngành chăn nuôi tại Việt Nam.

Thông tư Quy định về chứng chỉ đào tạo thụ tinh nhân tạo, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật cấy truyền phôi; Kê khai hoạt động chăn nuôi; Quy định khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại; Khoảng cách, phương thức di chuyển đàn ong mật. Theo đó: 

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 100m; Trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 150m; Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô vừa đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 200m; Trường học, bệnh viện, chợ tối thiểu là 300m.

+ Khoảng cách từ trang trại chăn nuôi quy mô lớn đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400m; Trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư tối thiểu là 500m.

+ Khoảng cách giữa 02 trang trại chăn nuôi của 02 chủ thể khác nhau tối thiểu là 50m.

+ Khoảng cách, phương thức di chuyển đàn ong mật: Điểm đặt ong mật là nơi có tối thiểu 50 đàn ong nội hoặc 100 đàn ong ngoại; Khoảng cách tối thiểu giữa 02 điểm đặt ong nội là 01km; giữa 02 điểm đặt ong ngoại là 02km; Giữa 02 điểm đặt ong nội với ong ngoại là 02km. Đàn ong mật khi di chuyển phải có nguồn gốc rõ ràng; Có lịch trình trước khi di chuyển; Có phương tiện phù hợp bảo đảm an toàn sinh học cho đàn ong, an toàn cho người và môi trường.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2020.

Bùi Hằng (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top