Ngày 30/11/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 22/2019/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn một số điều trong quá trình quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi. Thông tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến giống và sản phẩm giống vật nuôi tại Việt Nam, nắm rõ quy định, thực hiện tốt theo nội dung Luật Chăn nuôi.

Theo đó, Thông tư hướng dẫn các điều liên quan đến: Trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm để phục vụ nghiên cứu, chọn, tạo dòng, giống vật nuôi mới và sản xuất, kinh doanh; Biểu mẫu hồ sơ trao đổi nguồn gen giống vật nuôi quý, hiếm; Thành phần hồ sơ nhập khẩu lần đầu đối với đực giống, tinh, phôi giống gia súc; Thành phần hồ sơ xuất khẩu giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi trong Danh mục giống vật nuôi cấm xuất khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học, triển lãm, quảng cáo; Chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống đối với đực giống, cái giống. Trong đó, chỉ tiêu chất lượng bắt buộc phải công bố và mức chất lượng giống đối với đực giống, cái giống được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư.

Trách nhiệm thực hiện:

Cục Chăn nuôi là đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai và tổng hợp các nội dung liên quan đến quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi trong phạm vi cả nước; Thực hiện thanh tra. Kiểm tra chất lượng giống và sản phẩm giống vật nuôi trong phạm vi cả nước.

Cục Thú y có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu giống và sản phẩm giống vật nuôi cho Cục Chăn nuôi định kỳ vào ngày 30 của tháng cuối quý hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung được quy định tại Thông tư trên địa bàn; Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng về giống và sản phẩm giống vật nuôi trên địa bàn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2020

Bùi Hằng (t/h)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG LÂM ĐỒNG

Tầng 4, Khu D, Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng - 36 Trần Phú- TP Đà Lạt

ĐT: 02633.812932 - 02633.824180 Fax: 02633.812270 E-mail: ttknld@gmail.com

Top